UNIT R : AMBILAN JUN 2015

  • Kursus ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pelbagai kemahiran serta membina keyakinan diri bagi menangani pembelajaran pada peringkat pengajian tinggi. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen:  kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi.  Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.

     

    This course aims to prepare students with skills and confidence to cope with their studies at tertiary level. The three components are: information literacy skills, information and communication technology (ICT) and managing self as an undergraduate.  Students are also exposed to the utilization of computer software and Learning Management System to enhance learning. Some aspects of assessment and coping with learning problems will be also discussed to prepare them for such situations. 

  • Kursus ini membincangkan tentang jirim, Jadual Berkala dan ikatan kimia asas. Latihan yang diberikan melibatkan interpretasi kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi.

Skip Navigation

Navigation