Melalui kursus ini, pelajar mampu mengaplikasikan inovasi sumber digital dalam
pengajaran dan pembelajaran;  mencipta dan menilai objek inovasi dalam pengajaran
dan pembelajaran; menggunakan proses Pembelajaran Trialogical dan alatan digital
sebagai langkah berkomunikasi dan berkolaboratif dalam menyelesaikan masalah dan
menyempurnakan tugasan serta mempersembahkan inovasi yang telah dicipta.

通过此课程的学习,学生懂得创造,运用及评估数码创新教学。此外,学生也要懂得运用
三元交互学习,数码电子工具进行协作学习以解决课业问题,并呈现有关创新的成果。

Kursus ini memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang asas penyelidikan dalam
pendidikan; menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan;
membincangkan proses penyelidikan dalam pendidikan; menghuraikan prosedur penulisan
artikel penyelidikan dan cara-cara penyebaran hasil penyelidikan serta menghasilkan satu
kertas cadangan penyelidikan dalam pendidikan. 

本课程提供学生有关教育研究基础的知识。学生将分析可进行研究的华文教育课题,讨论教育研究的过程、阐述书写研究报告的步骤和传播研究报告的方法,并完成一份教育研究建议书。

Kursus ini merangkumi sejarah, matlamat, dasar; pendekatan dan pelaksanaan pendidikan
inklusif; dan peranan pihak berkepentingan dalam pelaksanaan  pendidikan inklusif. Kursus ini juga menekankan tentang konsep dan pelaksanaan pedagogi inklusif; dan membincangkan faktor kritikal kejayaan  dan cabaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. 
本课程内容涵盖全纳教育的起源、宗旨、基本理念、教学策略与指导方针,关键角色的职责及其重任。此外,本课程也着重探讨全纳教育的概念、教学法,促使全纳教育取得成功的关键因素及所面对的挑战。

Kursus ini merangkumi pengenalan dan struktur linguistik ,  pengetahuan asas  dan
perkembangan bahasa. Selain itu, kaedah pembelajaran Fonetik dan aktiviti pembelajaran
Fonetik turut diberikan pendedahan dalam kursus ini. Ciri-ciri bahasa dalam konteks
linguistik,  pragmatik, lingustiik sosial, etnolinguistik dan linguistik gunaan turut diperkenalkan dalam kursus ini.
 
本课程内容主要涵盖语言学概述和结构、语言的基础知识和发展、语音学习方法和活动、语用学、社会语言学、文化语言学、应用语言学。

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk puisi klasik; sejarah perkembangan; karya-karya puisi klasik Cina pelbagai bentuk yang gemilang.
 
本课程内容概括诗歌的类型、特征与发展概况,并选读各类型的诗歌。