Kursus ini membincangkan tentang asas ilmu tajwid al-quran, konsep akidah, ibadah solat,

pengurusan jenazah dan sembelihan serta sahsiah guru muslim.

This course discusses on the basic knowledge of tajwid al-Quran, the concept of Aqidah,

performing prayer, managing funeral, slaughtering and the personality of a muslim teacher.

Kursus ini membincangkan pengenalan aspek kerohanian dan moral dalam pendidikan awal kanak-kanak; fokus pendidikan kerohanian dan moral dalam kurikulum semasa; pemantapan aspek kerohanian; pemantapan aspek pendidikan moral; pengajaran dan pembelajaran kerohanian dalam pendidikan awal kanak-kanak; pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral dalam pendidikan awal kanak-kanak serta isu dan trenda dalam pendidikan awal kanak-kanak.

This course discusses the introduction of spiritual and moral aspects in early childhood education; focus on spiritual and moral education in the curriculum; strengthening the spiritual aspect; strengthening moral education; teaching and learning spiritual in early childhood education; teaching and learning moral education in early childhood education as well as issues and trends in early childhood education