Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi yang meliputi kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan.  Tajuk-tajuk yang terlibat dalam kursus ini ialah kemahiran komunikasi, pengucapan awam, laras bahasa, kesantunan bahasa dan bahasa dalamkomunikasi bertulis.
 
此课程注重口语与非口语的沟通技巧,包括交际能力,公开演说,优美与礼貌用语,以及应用文的书写。 

Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi yang meliputi kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan.  Tajuk-tajuk yang terlibat dalam kursus ini ialah kemahiran komunikasi, pengucapan awam, laras bahasa, kesantunan bahasa dan bahasa dalamkomunikasi bertulis.
 
此课程注重口语与非口语的沟通技巧,包括交际能力,公开演说,优美与礼貌用语,以及应用文的书写。 

Kursus ini meliputi penghayatan dan appresiasi keindahan bahasa melalui pembacaan, ianya termasuk susunan kata yang baik, morfologi dan sintaksis ayat, gaya ungkapan yang menarik, makna yang berlapis-lapis dan sebagainya. Sumber bacaan utama ialah cerpen. Pemilihan cerpen-cerpen terhandal seperti petikan Xiyouji (Journey to the west), Sanguo Yanyi (Romance of the Three Kingdoms), antologi cerpen Luxun, karya-karya Bai Xianyong, Zhang Xiguo, Sutong yang memaparkan keindahan alam semesta dan kehidupan manusia dengan nilai kehidupan bermasyarakat.
 
本课程为提高学员解读小说的能力而设。课程收录了今古小说为必读篇章,包括《西游记》《三国演义》古代小说节选,现代小说的奠基人鲁迅的作品,以及诸如白先勇、张系国、苏童等名家的现当代小说。阅读重点是读懂小说写什么,以及辨析其写作手法和特色。

Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik, karakter dan morfologi bahasa Cina seperti morfem, kosa kata dan peribahasa.  Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin).

本课程是探讨现代汉语中的语音、文字和词汇,主要内容包括:语音基础知识、各种音变规
则,汉字的特点、词汇学的基本概念等。

Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik, karakter dan morfologi bahasa Cina seperti morfem, kosa kata dan peribahasa.  Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin).

本课程是探讨现代汉语中的语音、文字和词汇,主要内容包括:语音基础知识、各种音变规
则,汉字的特点、词汇学的基本概念等。

Kursus ini meliputi penghayatan dan appresiasi keindahan bahasa melalui pembacaan, ianya termasuk susunan kata yang baik, morfologi dan sintaksis ayat, gaya ungkapan yang menarik, makna yang berlapis-lapis dan sebagainya. Fokus utama bahan bacaan ialah puisi. Pemilihan puisi klasik dan moden yang memaparkan keindahan bahasa dan nilai-nilai murni diberi keutamaan demi meningkatkan penguasaan bahasa pelajar.
 
本课程以文学鉴赏过程中的情感体验和意义把握、文学语言的品位、文学技巧的认知等问题作为内在线索,以诗歌的具体赏析为主体,选择不同时代、不同题材、不同风格的诗歌作品,引导学生仔细阅读、细心品味、从阅读中把握文学欣赏的基本规律,从而激发学生对文学美的好奇心,培养良好的审美心态和较为纯正的艺术趣味,尽快完成由中学语文学习到文学专业学习的过渡与深化。
 

Kursus ini meliputi penghayatan dan appresiasi keindahan bahasa melalui pembacaan, ianya termasuk susunan kata yang baik, morfologi dan sintaksis ayat, gaya ungkapan yang menarik, makna yang berlapis-lapis dan sebagainya. Fokus utama bahan bacaan ialah puisi. Pemilihan puisi klasik dan moden yang memaparkan keindahan bahasa dan nilai-nilai murni diberi keutamaan demi meningkatkan penguasaan bahasa pelajar.
 
本课程以文学鉴赏过程中的情感体验和意义把握、文学语言的品位、文学技巧的认知等问题作为内在线索,以诗歌的具体赏析为主体,选择不同时代、不同题材、不同风格的诗歌作品,引导学生仔细阅读、细心品味、从阅读中把握文学欣赏的基本规律,从而激发学生对文学美的好奇心,培养良好的审美心态和较为纯正的艺术趣味,尽快完成由中学语文学习到文学专业学习的过渡与深化。