Kursus ini memfokuskan kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran, profesionalisme guru, pengajaran mikro, pengajaran makro dan  komuniti pembelajaran profesional.
本课程涵盖教学计划,教师专业, 微格教学,宏观教学和教师专业学习共同体。

Kursus ini merangkumi pentakrifan; ciri-ciri pelbagai bentuk prosa; sejarah perkembangan; karyakarya gemilang dari pelbagai bentuk prosa.

本课程涵盖古代散文的类型、特征与发展概况,并选读各朝代的经典散文篇章。
 

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan, perkaedahanserta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, kemahiranbertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran danpembelajaran.
 
本课程概括聆听教学、说话教学与口语交际教学的要求与原则,设计相关的教学活动,并综合聆听与说话教学技能,以进行口语交际模拟教学活动。

Kursus ini merangkumi konsep asas; prinsip dan fungsi; proses pelaksanaan; perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar; kemahiran bertutur; mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. 

本课程概括聆听教学、说话教学与口语交际教学的要求与原则,设计相关的教学活动,并综合聆听与说话教学技能,以进行口语交际模拟教学活动。