EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa - M1 :: ZH
(EDU3093 - M1 :: ZH)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan dalam pendidikan.

This course discusses the current issues and challenges of teaching profession, early symptoms of emotional disturbances amongst students and teachers; ways to overcome emotional disturbances; innovation and managing educational changes.