BMM1054 Morfologi Bahasa Melayu - UNIT R1 :: [RO]
(BMM1054 - UNIT R1 :: [RO])

Kursus ini menjelaskan konsep morfologi bahasa Melayu. Selain itu, aspek pembentukan dan penggolongan kata dibincangkan juga. Huraian tentang jenis-jenis imbuhan serta isu-isu berhubung dengan penggunaan kata dalam pelbagai sumber turut terkandung dalam kursus ini.