SCE1014 Kimia 1 - R9 :: HWJ
(SCE1014-HWJ)

Kursus ini membincangkan tentang jirim, Jadual Berkala dan ikatan kimia asas. Latihan yang diberikan melibatkan interpretasi kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi.