GPP1013 Pengantar Pengajian Profesional - Q3 :: AO
(GPP 1013)

Kursus ini memberikan pendedahan awal kepada pelajar mengenai dunia pendidikan dan keguruan untuk membentuk karekter guru yang berkesan. Penekanan diberi kepada aspek-aspek konsep pendidikan,aspirasi pendidikan Negara dan penghayatan kepada profesionalisme perguruan yang akan menjadi kerangka rujukan bagi penyediaan guru yang berkualiti untuk menghadapi cabaran dan perubahan masa depan.