SCZ1064 Kefahaman Sains dan Kemahiran Saintifik (Alam Bahan) - Q6 dan Q7 :: HWJ
(SCZ1064-HWJ)

Kursus ini memfokuskan tentang pemerolehan ilmu sains asas bagi Alam Bahan serta aplikasinya dalam kehidupan seharian. Bagi komponen Alam Bahan, konsep sains yang dibincangkan adalah struktur jirim, keadaan fizik bahan, struktur atom, unsur, campuran dan sebatian.